Plan1-1C-1G Gold

Start fra
75,000đ
Månedlig

vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan2-1C-2G Gold

Start fra
100,000đ
Månedlig

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan3-2C-2G Gold

Start fra
120,000đ
Månedlig

vCPU 2 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan4-2C-4G Gold

Start fra
160,000đ
Månedlig

vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan4A-4C-4G Gold

Start fra
220,000đ
Månedlig

vCPU 4 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan5-3C-6G Gold

Start fra
250,000đ
Månedlig

vCPU 3 core

RAM 6GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan5A-6C-6G Gold

Start fra
310,000đ
Månedlig

vCPU 3 core

RAM 6GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan6-4C-8G Gold

Start fra
320,000đ
Månedlig

vCPU 4 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan6A-8C-8G Gold

Start fra
400,000đ
Månedlig

vCPU 8 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan7-8C-16G Gold

Start fra
800,000đ
Månedlig

vCPU 8 core

RAM 16GB

SSD Enterprise80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan7A-4C-16G Gold

Start fra
720,000đ
Månedlig

vCPU 4 core

RAM 16GB

SSD Enterprise80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Plan8-16C-32G Gold

Start fra
1,200,000đ
Månedlig

vCPU 16 core

RAM 32GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP